Japan’s Tetsudo Denka Kyokai marks Nov 19 as railway electrification day. In ‘56, the Tokaido was electrified & Tokyo-Osaka took 7.5 hr by “Tsubame”, then 3 hr by “Hikari” Shinkansen in ‘64. 🚅🇯🇵📷

The Shinkansen “Nozomi 700” model painted white with a blue stripe, stopped at the station.